Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Odpowiedzi na pytania kandydatów (FAQ)

 1. Jaki próg punktowy ustalono dla kandydatów? Jaka liczba punktów kwalifikacyjnych może zagwarantować przyjęcie na studia? Warunki przyjęcia na studia wojskowe nie przewidują progu punktowego. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy; przyjęte zostają osoby z największą sumą punktów kwalifikacyjnych z poszczególnych elementów rekrutacji. Podawanie minimalnej liczby punktów gwarantujących przyjęcie na studia jest bezzasadne; ulega ona ciągłym zmianom. Zależy od kilku czynników, m.in. od liczby kandydatów, od poziomu trudności zadań podczas egzaminu maturalnego, itd.
 2. Gdzie można znaleźć formularz zgłoszeniowy do AMW? Formularz taki generowany jest automatycznie po dokonaniu rejestracji on-line, warunkującej przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego. Wygenerowany wniosek należy podpisać i dostarczyć do AMW. Wzór wniosku jest dostępny w załączniku do rozporządzenia ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1627).
 3. Czy dokumenty należy dostarczyć osobiście? Niekoniecznie. Dokumenty dostarczyć należy osobiście lub listem poleconym na adres uczelni. Istotną sprawą jest dostarczenie oryginałów lub kopii dokumentów. Ważny jest również nieprzekraczalny termin ich składania – 31 marca br. Dostarczone po tym terminie dokumenty nie będą przyjmowane. W przypadku dostarczenia kopii dokumentów oryginały należy przedłożyć w dniu rejestracji kandydatów.
 4. Czy istnieje możliwość odesłania dostarczonych dokumentów? Uczelnia nie odsyła dokumentów dostarczonych w procesie rekrutacji. Dokumenty można odebrać osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby w sekretariacie wydziału na który kandydat starał się o przyjęcie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru.
 5. Co kryje się za „innymi dokumentami, które mogą mieć wpływ na przyjęcie do szkoły”, których kserokopie należy dołączyć do wniosku? Są to wszelkiego typu dyplomy, certyfikaty czy świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji czy umiejętności przydatnych podczas studiów i zawodowej służby wojskowej. Dziedziny mogą być rozmaite: olimpiady przedmiotowe szczebla centralnego lub wojewódzkiego, ponadprzeciętna znajomość języków obcych, sport, ratownictwo, płetwonurkowanie, itd.
 6. Dlaczego 31 marca br. jest ostatecznym terminem składania dokumentów? 31 marca, jako ostateczny termin składania dokumentów, ujęty został w rozporządzeniu ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1627). Za tym terminem przemawia szereg argumentów, m.in. skomplikowane procedury administracyjne związane z procesem rekrutacji oraz konieczność przeprowadzenia zaawansowanych badań lekarskich i psychologicznych.
 7. Czy badania lekarskie przeprowadzane przez inne komisje lekarskie są akceptowane? Jedyną komisją lekarską uprawnioną do przeprowadzania badań osób ubiegających się o przyjęcie na studia wojskowe jest Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko – Lekarska (RWKML) w Gdańsku - kontakt
 8. Jak wyglądają badania lekarskie? Jakie schorzenia dyskwalifikują kandydata? Komendant WKU kieruje kandydata na badania do Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej (RWKML), mieszczącej się na terenie 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. Komisja ta w swoim orzeczeniu stwierdza o zdolności (lub niezdolności) danej osoby do zawodowej służby wojskowej na okrętach i innych jednostkach pływających marynarki wojennej w specjalnościach morskich. Akademia Marynarki Wojennej nie ma wpływu na to orzeczenie. Osoba zainteresowana studiami w AMW przechodzi szereg specjalistycznych badań, których poszczególne rozpoznania składają się na wspomniane orzeczenie. Komisja bierze pod uwagę wszelkie choroby i ułomności, kierując się rozporządzeniem MON z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. 2015, poz. 761; właściwość WKML: par. 6; wykaz chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej dla kandydatów do AMW: załącznik II).
 9. Czy to prawda, że o przyjęciu do AMW decyduje limit wzrostu? Obowiązuje limit wzrostu (160 - 185 cm), który rozpatruje RWKML w Gdańsku. Nie jest on jednak osadzony w sztywnych ramach; RWKML decyduje o kwalifikowaniu kandydatów na podstawie rozporządzenia cytowanego powyżej.
 10. Co robić, gdy otrzymałem niekorzystne dla mnie orzeczenie RWKML? Z takim orzeczeniem RWKML można się pogodzić i szukać innych ścieżek kariery, niekoniecznie związanych z marynarką wojenną. Można się również od niego odwołać. Od orzeczenia wydanego przez RWKML przysługuje odwołanie na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej (CWKL) - kontakt
 11. Kiedy można dowiedzieć się czy w danym roku odbędzie się nabór do AMW? Ogłoszenie naboru do AMW uzależnione jest od treści rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów w poszczególnych uczelniach wojskowych w danym roku. 
 12. Ilu kandydatów przypada na jedno miejsce? Jak wspomniano powyżej, decyzja MON określa limit miejsc w danym roku. W latach ubiegłych liczba kandydatów kształtowała się różnie; oscylowała w przedziale 4 – 7 kandydatów na jedno miejsce.
 13. Czy do wojska przyjmowane są również kobiety? Jeśli tak, to czy szanse ich przyjęcia są takie same jak mężczyzn? Kobiety przyjmujemy od 1999 roku. Służba w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w przypadku kobiet nie różni się niczym od służby mężczyzn. Nie może być mowy o jakiejkolwiek dyskryminacji kobiet w procesie kwalifikowania; decyduje ranking Komisji Rekrutacyjnej sporządzany na podstawie uzyskanej przez kandydatów liczby punktów kwalifikacyjnych.
 14. Czy należy rezerwować noclegi w AMW podczas egzaminów wstępnych? AMW zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie osobom, które podczas rejestracji kandydatów, pierwszego dnia egzaminów wstępnych, zgłoszą chęć skorzystania z tej możliwości. Uczelnia dysponuje dostateczną ilością wolnych miejsc; nie zachodzi konieczność wcześniejszej ich rezerwacji.
 15. Jakie koszty związane są ze studiami wojskowymi? Koszty, które musi ponosić podchorąży AMW są znikome. Dotyczą one przede wszystkim kwalifikacji wstępnej (koszt postępowania rekrutacyjnego + ewentualne koszty wyżywienia i zakwaterowania) oraz pewnych kursów i przeszkoleń specjalistycznych na wyższych latach studiów (koszty uzyskanych świadectw).
  Ponadto podchorążowie otrzymują uposażenie miesięczne zależnie od roku studiów. Kwota uposażenia na 1 roku studiów to 40% kwoty bazowej, której wysokość określono w odrębnych przepisach. Uposażenie wzrasta każdorazowo o 10% kwoty bazowej, po zakwalifikowaniu podchorążego na kolejny rok studiów. 
 16. Czy po ukończeniu uczelni cywilnych istnieje możliwość rozpoczęcia kształcenia w Studium Oficerskim w AMW? Uczelnia warunkowo prowadzi kształcenie w ramach Studium Oficerskiego w przypadku określenia przez Ministra Obrony Narodowej kierunków i liczby miejsc na dany rok akademicki. Informacje dostępne są na internetowych stronach uczelni lub stronie Ministerstwa Obrony Narodowej. 
 17. Jak wygląda kwestia ewentualnej rezygnacji ze studiów po zakwalifikowaniu danego kandydata? Jeśli decyzja o rezygnacji ze studiów zostanie podjęta przed podpisaniem kontraktu na pełnienie służby kandydackiej, kandydat powinien jedynie poinformować o rezygnacji właściwą komórkę AMW. Procedura w tym przypadku przewiduje osobisty odbiór wszystkich dokumentów. Można także notarialnie upoważnić inną osobę do odbioru tych dokumentów.
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl